Tematica sedintelor consiliului profesoral 2014 -2015

GRAFICUL / TEMATICA

                                                                ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

download document

Nr

Crt

                       UNITATEA DE CONŢINUT       RESURSE TERMEN RESPONSABIL
 

        Aprobarea fisei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2014-2015

         Dezbaterea si avizarea regulamentului intern al scolii.

 • Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din unitatea de învătământ
 • Validarea ofertei de discipline optionale pentru anul scolar 2014/2015

Resurse umane

ROFUIP

Optiunile elevilor/Scheme orare

 

Septembrie

    2014

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

 

 
 • Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea învătământului din Scoala Dalga in anul scolar 2013-2014
 • Aprobarea planul managerial anual, a tematicii C.P. şi a organigramei
 • Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  PM / PSI
 • Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale:  Evaluare Nationala , admiterea în liceu ;
 • Activitatea educativă scolară si extrascolară (legislatia în vigoare)
 • Aprobarea programelor anuale de activitate ale comisiilor metodice

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen

ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de diriginte

Programul activitătilor educative scolare si

extrascolare

Octombrie

   2014

Director

Consilier educativ /

Responsabil P.M. şi P.S.I.

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Noiembrie

   2014

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

 
 • Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activităŃii desfăsurate
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV
 • Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

Programul CM

Programul activitătilor educative

 

Decembrie

   2014

Directori/Responsabili CM

CP

 
 • Validarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în semestrul I 2014-2015
 • Aprobarea planului managerial pe semestrul II

 

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Ianuarie

 2015

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

 
 • Avizarea proiectului Planului de scolarizare

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

 

Februarie

  2015

Director

Consiliul pentru curriculum

 
 • Adoptarea proiectului curricular(CDS) pentru anul scolar 2015/2016
 • Pregătirea examenelor: Evaluarea Nationala

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

Martie

2015

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Pregatirea elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale pentru cls.II,IV,VI.
 • Analiza stării disciplinare

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

Aprilie

 2015

CEAC

Comisia pt. monitorizarea

disciplinei scolare

 
 • Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai) înseamnă educatia?”
 • Stabilirea programului de încheiere festivă a anului scolar 2014-2015

Prezentarea programului,a referatului

 

Mai

2015

Director/

Diriginti

 V-VIII,invatatorii

 
 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaŃiei scolare anuale
 • Raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei 2014-2015
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV
 • Probleme organizatorice  Evaluare Nationala, admitere în liceu 2015,corigente.

Raport CEAC

Situatiile prezentate de diriginti / învătători  la

sfârsitul semestrului al II-lea

Iunie

2015

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

 

 

Director:Prevenda Irina

Raport privind starea invatamantului 2013-2014

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 1  DALGA GARA                                Aprobat in Consiliul de

Com .Dor Marunt                                                        Administratie al Scolii Gimnaziala

Jud.Calarasi                                                       Dalga Gara la data de

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RAPORT

PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PE

ANUL SCOLAR 2013/2014

 

 1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

 

 1. Realizarea documentelor de proiectare managerială:

Pornind de la Proiectul de dezvoltare institutionala,al Legii Educatiei Nationale nri.1/05.01.2011 si a ordinelor MEdCT au fost realizate la inceputul anului scolar:

          -Planul managerial anual pentru anul scolar 2012/2013

          -Planul managerial semestrial privind semestrul II

-Raportul privind starea invatamantului pentru anul scolar 2013/2014

 1. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
  1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

La inceputul anului scolar au fost stabilite componenta Consiliului de Administratie si a Comisiilor cu caracter temporar si permanent.Astfel au fost stabilite urmatoarele comisii:Comisiile metodice ale invatatorilor,Comisia profesorilor ,Comisia dirigintilor Comisia pentru asigurarea calitatii,Comisia de acordare a burselor scolare,Comisia pentru protectia si securitatea in munca si PSI,Comisia de inventariere ,Comisia de monitorizare a notarii ritmice ,etc.

De asemenea au fost stabilite graficele intalnirilor CA si CP si a fost organizata activitatea serviciului secretariat si contabilitate;comisiile formate si-au desfasurat activitatile conform graficelor .

 1. Repartizarea responsabilităţilor si monitorizarea activitatilor

Au fost stabiliti responsabilii si membrii comisiilor mai sus mentionate si au fost delegate responsabilitatile.Printre atributiile delegate sefilor comisiilor s-a aflat evident si cea de monitorizare a personalului din subordine.Activitatea a fost monitorizata prin asistente efectuate la ore de catre sefii comisiilor metodice si de catre directorul scolii precum si de rapoarte de activitate realizate de sefii comisiilor metodice.De asemenea au fost realizate fise de autoevaluare privind activitatea semestrului I si II pentru fiecare categorie de personal.Aceste fise vor fi discutate in cadrul comisiilor metodice iar centralizarea lor va fi realizata de catre conducerea scolii.

 1. Autoevaluarea activităţii manageriale.

In ceea ce priveste activitatea manageriala pe anul scolar 2011-2012 am implicat in actul de conducere Consiliul de Administratie si Consiliul Profesoral si am pastrat o buna relatie cu comitetele de parinti care au fost consultate permanent prin intermediul invatatorilor si a profesorilor diriginti.Activitatea manageriala a fost transparenta ,toate deciziile fiind comunicate personalului unitatii de invatamant.A fost realizata o buna relationare a scolii cu ISJ Calarasi ,toate precizarile Inspectorilor fiind aduse la cunostinta cadrelor didactice .

Cadrele didactice au fost sprijinite in activitatea desfasurata .a fost urmarita executia bugetara ,fondurile fiind asimilate in timp stabilit .

Activitatea manageriala pe semestrul  I si II a fost apreciata in cadrul inspectiilor desfasurate ,in urma carora s-au incheiat procese verbale .

 

 1. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 

 1. Baza materială:
  1. Spaţii pentru învăţământ:Au fost igenizate toate spatiile scolare,scoala a primit autorizatie de functionare.

La scoala cu cls.I-IV Dalga Sat s-au executat urmatoarele lucrari:

-au fost igenizate toate spatiile scolare;

Ambele scoli au fost aprovizionate cu lemne de foc pentru sezonul rece.

  Toate lucrarile de investitii precum si dotarile  de cladire s-au facut cu fonduri de la Consiliul Local.

 1. Biblioteca

Biblioteca a fost integrata CDI  .Activitatea bibliotecii s-a desfasurat conform programului de lucru stabilit .

Consiliul local a sponsorizat elevii premianti cu diplome si carti de lectura.

         2.1.3.Baza sportivă

Aceasta este formata dintr-un teren de sport ce cuprinde un teren handbal,un teren fotbal . Activitatea didactica se desfasoara pe terenul de sport cand vremea este favorabila.

        

Resurse financiare

 1. Bugetul anual

Impreuna cu compartimentul contabilitate a fost realizat proiectul de buget .

Variante proiectate si varianta aprobata vor fi afisate in cancelaria scolii.

 1. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare

Scoala nu dispunde de resurse extrabugetare .

 1. RESURSE UMANE

 

 1. Personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic
  1. Încadrarea cu personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic

La inceputul semestrui I s-a realizat incadrarea cu personal didactic dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Nume si prenume Functia Grad didactic Statut
1 Colan Coca Institutor II GRr II Titular
2 Ivan Dobre Invatator Def Titular
3 Velizarie Nicoleta Prof.invatamant primar Gr I Titular
4 Petcu Felicia Prof. inv. primar Gr.I titular
5 Iancu Emilia Prof. inv primar Gr I Titular
6 Hriscu Lilia Invatator Gr.I Titular
7 Maracine Carmen Profesor Lb franceza /Ed plastica - Suplinitor necalificat
8 Prevenda Irina Profesor ed.tehnologica Gr I

titular

9 Buta Irina Profesor matematica Deb. Suplinitor calificat
10 Sbarcea Marius Profesor istorie Def. Suplinitor calificat
11 Dragutu Mariana Madalina Profesor informatica Deb Suplinitor calificat
12 Toader Luiza Cristina Prof.inv.primar Def.

Titular

13 Baciu Lucica Profesor religie Def

Suplinitor

calificat

14 Guta Coca Elena Profesor chimie fizica Def Suplinitor calificat
15 Bogdan Catalin Sorin Profesor lb.engleza Deb

Suplinitor

calificat

16  Ungur Gabriel Profesor Geografie Deb Suplinitor calificat
17 Stanoiu Aurica Prof.inv.primar Gr.I Titular
18 Toader Raluca Prof.inv.primar Def. Titular
19 Mitea Mihaela Prof lb.romana Deb.

Suplinitor.calificat

20 Grigore Madalina Prof Biologie Deb. Suplinitor calificat

21

Hristu Daniela Secretar    
22 Fratila Getuta

Contabil

   
23 Gogu Mircea Muncitor    
24 Cosma Elena Ingrijitor    
25 Fratila Crenguta Ingrijitor    
26 Rotaru Alina Ingrijitor    
27 Zamfir Doina Ingrijitor    
 1. Activitatea consiliilor, comisiilor.

Comisiile metodice si-au desfasurat activitatea conform planificarilor semestriale si anuale.Sefii comisiilor metodice au intocmit rapoarte de analiza semestriala rapoarte care care vor fi prezentate atat in cadrul comisiilor metodice cat si al CA.

 1. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice

Pe semestrul I cadrele didactice din scoala au participat la activitatile desfasurate in cadrul cercurilor pedagogice ,iar  o parte a cadrelor didactice si-au continuat studiile universitare si postuniversitare

 1. Elevi
  1. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase,

Sfarsit de semestru

Nr.crt. Clasa Total elevi Fete Baieti
1 I 25 15 10
2 II 22 12 10
3 III 20 10 10
4 IV 25 12 13
5 V 43 26 17
6 VI 22 11 11
7 VII 50 28 22
8 VIII 32 14 18
         
TOTAL 239 128 111

Scoala Dalga Sat 

Nr crt clasa Total elevi Fete Baieti
  I 14 7 7
  III 15 6 9
TOTAl 29 13 16
 1. Cauze ale absenteismului

-lipsa interesului pentru scoala;

-mediul sarac de provenienta al elevilor;

-dezinteresul parintilor;

 1. Abandonul şcolar. Cauze. Modalităţi de înlăturare
Total elevi abandon Cauze Modalitati de inlaturare
 

-lipsa interesului pentru scoala

-saracia

-lipsa unor modalitati alternative de invatare

-implicarea activa a cadrelor didactice in aducerea elevilor la scoala;

-in scoala se deruleaza din anul scolar 2011 un proiect ,,Scoala dupa scoala’’,in care au fost selectionati elevi de la invatamintul primar cu o situatie defavorizata si cu nivel scazut la invatatura ,in vederea remedierii situatiei scolare.

-programe de recuperare a elevilor in situatie de abandon;

-implicarea parintilor in atragerea copiilor la scoala;

 1. Rezultate la învăţătură. Statistic, pe niveluri

Statistica pe niveluri de invatamant:

Nr.crt. Nivel de invatamant Total elevi Total promovati Procent

5-6.99

S

7-8.99

B

9-10

FB

1 Primar 92 86 92,3% 27 27 32
2 Gimnazial 147 139 90.4% 59 62 18
  total 239 222  

 

 REPETENTI: .

Nivel Total fete baieti
Primar 4 2 2
Gimnazial 8 3 5
Total 13 5 8

Elevi cu situatia neincheiata:

Nr.crt. Clasa Numar elevi
1 I 2
2 II  
3 III -
4 IV -
5 V -
6 VI -
7 VII -
8 VIII -
Total   -

Elevi nescolarizati

Primar-        din care fete

Gimnazial-2 din care fete 1

 

TESTAREA NATIONALA

 

Clasa a VIII-a

Lb romana

Mediu Nr de elevi inscrisi Nr de elevi prezenti Nr note <5 Nr note 5 Nr note 6 Nr note 7 Nr note 8 Nr note 9 Nr note 10 Procent promovabilitate
rural 32 27 21 5 - 1   - - 100%

Matematica

mediu Nr de elevi inscrisi Nr de elevi prezenti

Nr note

<5

Nr note 5 Nr note 6

Nr note

7

Nr note

8

Nr note 9 Nr note 10 Procent promovabilitate
rural 32 27 17 8 1   - 1 - 100%
 1. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare

La nivel scolii au fost organizate olimpiade la  urmatoarele discipline: matematica,lb.romana,,lb engleza,biologie.

 

 1. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV

 

 

 1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline

        La inceputul semestrului I si II au fost realizate proiectarile

calendaristice in conformitate cu prevederile programelor scolare

     ale ghidurilor metodologice de proiectare si evaluare.

Aceste proiectari au fot preluate de la cadrele didactice de sefii comisiilor metodice si depuse cu dosarele comisiilor metodice la conducerea scolii.

 

 1. Prezentarea opţionalelor

In ceea ce priveste CDS pentru anul scolar 2010-2011 acestea au fost alese in urma consultarii parintilor dupa cum urmeaza :

Nr.

crt

CLASA DENUMIREA OPTIONALULUI
1 I  
1 a II -a Literatura pentru copii
2 a III-a A Matematica distractiva
3 aIII-a B Caruselul ortogramelor
4 a IV a Prietenul meu,calculatorul
5 V,VI,VII,VIII Informatica
 1. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.

Atat invatatorii cat si cadrele didactice de la invatamantul gimnazial au realizat programe de pregatire suplimentara a elevilor capabili de performanta. Acesti elevi au participat la olimpiadele scolare pe scoala dar si la faza locala.

 

 

 1. Program de pregătire suplimentară.

Au fost realizate programe de pregatire suplimentara cu elevii la disciplinele limba si literatura romana,matematica si istorie pentru desfasurarea in bune conditii a participarii acestora la Testarea Nationala.

 1. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă

S-a desfasurat in conformitate cu planificarea realizata de consilierul educativ fiind realizate activitati placute cu ocazia zilei 15 ianuarie(Eminescu),22 martie –ziua mondiala a apei,17aprilie-ziua mondiala a sanatatii ,1 iunie –ziua copilului .

 

 1. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă

Profesorii de limba romana ,istorie au desfasurat activitati de pregatire extracurriculara cu elevii claselor V-VIII . .

 

 

 

 1. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

 

 1. Colaborarea cu părinţii.

In ceea ce priveste colaborarea cu parintii pot spune ca acestia au fost solicitati permanent in cadrul sedintelor cu parintii pentru o imbunatatire a performantelor scolare ale elevilor.Au fost semnate parteneriate cu acestia pentru sprijinirea procesului instructiv-educativ.

 1. Colaborarea cu Consiliul Local / cu alte instituţii

Relatiille cu CL sunt bune la fel si cu Primaria.De asemenea exista bune relatii cu Politia,Biserica,CMI-urile din localitate,cu aceste institutii fiind semnate parteneriate . 

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ

 

 1. Secretară

Activitatea serviciului secretariat s-a desfasurat in bune conditii  Au fost realizate dosare personale ale elevilor ,au fost actualizate dosarele personale ale cadrelor didactice .Toate situatiile solicitate de ISJ au fost intocmite la timp .

 1. Bibliotecar

Activitatea se desfasora conform programului ,cartile au fost asezate ,iar achizitiile noi au fost inventariate .

           

             Contabilitate

Compartimentul contabilitate si-a indeplinit sarcinile .Fondurile ce au fost repartizate scolii au fost asimilate ,la sfarsitul anului financiar fiind pe cifra 0 .   Materialele didactice ,mobilierul gradinitelor noastre precum si aparatele de educatie fizica au fost inventariate .A fost actualizat inventarul scolii .

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIENŢĂ
  1. Personal întreţinere şi îngrijire

Si-au desfasurat activitatea in cormitate cu fisa postului fiind realizate permanent curatenia si incalzirea claselor.

 1. CONCLUZII

In concluzie pot spune ca activitatea compartimentelor de conducere si executie din scoala noastra s-a desfasurat in bune conditii,dar trebuie imbunatatita activitatea didactica pentru reducerea numarului de corigenti si a abandonului scolar.Trebuie intensificate actiunile de pregatire si imbunatatire a frecventei la cursuri a elevilor claselor V-VIII .Atentie sporita trebuie acordata deasemenea  disciplinei si pastrarii bazei materiale a scolii.

Director,Prevenda Irina

                                    

 

 

 

 

Raport de Evaluare Interna 2013 - 2014

Download Raport de Evaluare Interna 2013 - 2014

Instrumente de evaluare

Evaluarea va urmări stabilirea raportului dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate prin:
1. Autoevaluare
2. Interviuri
3. Observaţie
4. Proiecte şi experimente
5. Rapoarte scrise
6. Fişe de apreciere
7. Înregistrări video
8. Chestionare
9. Teste

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 9 vizitatori și niciun membru online