Tinte strategice

1.Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii;
2.Generalizareautilizăriicalculatoruluiîn procesulinstructiv – educativ;
3.Diminuarea eşeculuişcolarşi găsireaunorsoluţii pentruprevenireaşi remediereaacestuia;
4.Formareauneiatitudinideschiseîn relaţiileprofesor – elev –părinţi pentrucreareaunuiclimatfavorabilobţineriiperformanţelor.
5.Realizarea de reviste aleŞcolii Gimnaziale Nr.1 Dalga Gara,, Mintesisuflet,, cu caracter informativ- educativ la nivelul şcolii şi comunităţii locale.
6.Perfecţionarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, videoproiecţia, etc.)urmărind creşterea calităţii actului educaţional .
7.Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare, de petrecere a timpului liber cu implicarea părinţilor în derularea acestor activităţi şi prin dezvoltarea unor parteneriate cu Consiliul reprezentativ al părinţilor .

Stabilirea de relaţii intracomunitare la nivelul şcolilor, grădiniţelor, Primaria Dor Marunt, Dispensarul Medical, Politia Dor Marunt,Parohia Dalga

1. Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii;

 

Direcţii strategice

                   Acţiuni propuse

RESURSE

Termen

 

Obs.

Opţiunea curriculară

Se vor dezvoltain continuare in cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ) discipline opţionale precum : Învăţarea informaticii (Informatica)

Oferte ce permit accesul la informatie intr-un cadru organizat

-Cadre

didactice;

-Elevi;

anual

Profesorul de informatica

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

Achiziţionarea de mijloace moderne din domeniul tehnologiei informatice: tablamagnetica calculator, imprimanta , copiator, scaner.

 Amenajarea unui spatiu in care elevi sa poata avea acces la informatie diversificata      ( cabinet multimedia).

-Consiliul local;

-Sponsori;

-Finantari

proiecte

-anual

-primar

-director

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

Programe de formare a cadrelor didactice,  elevilor în domeniul informaticii

-Cadre

didactice;

-Elevi;

-C.C.D.

-anual

-responsabil formare continua

 

Opţiunea relaţii comunitare

Identificarea in rândul comunităţii locale a unor cunoscători ai tehnologiei informaţiei

-Comunitate

anual

presedintele Consiliului Repezentativ al Parintilor;

 

 

Generalizareautilizariicalculatorului in procesulinstructiveducativ;

 

Direcţii strategice

Acţiuni propuse

Resurse

Termen

 

Obs

Opţiunea curriculară

Se vor dezvolta in continuare in cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ) discipline opţionale precum:Învăţarea informaticii (Informatica)

Folosirea in cadrul orelor a softurilor educationale.

-cadrele didactice;

-elevii.

-sept. 2010

-prof. de informatica

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor mat.

Achiziţionarea de mijloace moderne din domeniul

tehnologiei informatice: videoproiector, calculator.

Achiziţionarea de softuri educationale.

-Consiliul

Local;

-finantari proiecte

-anual

-pimar;

-director

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

Programe de formare a cadrelor didactice, elevilor in ceea ce priveste oportunitatea folosirii calculatorului in procesul instructiv-educativ

cadre

didactice;

-elevii;

-C.C.D.;

-anual

-responsabil cu formarea continua.

 

Opţiunea relaţii

comunitare

Realizareain comun a unor activitati scolare/extrascolare.

Comunit.

permanent

presedintele Consiliului Repezentativ al Parintilor;

 

 

 

3. Diminuarea esecului scolar si gasirea unor solutii pentru prevenirea si remedierea acestuia;

Direcţii strategice

                              Acţiuni propuse

Resurse

Termen

Responsabil

Obs

Opţiunea curriculară

Elaborareaunui program de consilieresisprijinire a elevilor cu probleme la invataturasitendinte de abandon scolar; se vororganiza

ore de pregatiresuplimentara la materiile la care se dauexamene;

Se vororganizaactivitatiextracurriculare care sastimulezeinteresul

pentruscoala;

-cadre didactice;

-elevi

-anual

-directorul cu munca educativa

 

Opţiunea financiară şi a dotărilormateriale

Achiziţionarea unor materiale informative care se refera la beneficiile pe care le ofera educatia;

Crearea unor materiale promoţionale;

Editarea de pliante informative;

CL

-finantari

proiecte;sponsori.

-anual

-primar;

-director.

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

Programe de formare a cadrelor didactice in ceea ce priveste consilierea si orientarea.

cadre

didactice;

-elevii;

-C.C.D.;

-anual

responsabil cu formareacontinua

 

Opţiunea  relaţii com.

Implicarea familiei pentru organizarea de activitati

extrascolare

Comunitate

Perm.

Pres. Cons. Repr. al Parintilor;

 

 

 4. Formareauneiatitudinideschiseîn relaţiileprofesorelev –părinţi pentrucreareaunuiclimatfavorabilobţineriiperformanţelor;

 

Direcţii strategice

                                       Acţiuni propuse

Resurse

Termen

Responsabil

Obs

Opţiunea curriculară

Informarea cadrelor cu  privire la noile abordari ale curriculum-ului;

Cunoasterea si familiarizarea cadrelor didactice cu strategiile

moderne, prin participarea acestora la cursuri de formare;

Elaborarea unor programe  de activitati extracurriculare ce cuprind

activitati la care participa elevi, profesori, parinti;

Participarea unui nr mare de elevi la realizarea revistei scolare.

-cadre

didactice;

-elevi

-anual

Resp. Lectoratului cu parintii.

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

Achiziţionarea de cărţi pentru biblioteca şcolii

Abonamente la reviste de specialitate;

Achiziţionarea de aparatură electronică pentru imbunatatirea realizarii revistei scolare;

Atragerea de sponsori  in vederea realizarii unor activitati

extracurriculare;

Acordarea unor premii, distinctii elevilor.

Consiliul

Local;

-finantari

proiecte;

-anual

-primar;

-director.

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

Programe de formare a cadrelor in ceea ce priveste activitatea

extracurriculara;

Angajarea in acesteactivitati a acelorelevidornicisaimbratiseze

cariera de jurnalisti;

-cadre

didactice;

-elevii;

-C.C.D.;

-anual

- responsabil cu formarea continua

 

Opţiunea  relaţii comunitare

Apelarea la ajutorul parintilor, a altor membrii ai comunitatii, ai CL

Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor şcolii.

Comunit.

Perma

nent

presedintele Consiliului Repezentativ al Parintilor;

 
           

5. Realizarea unei reviste a Şcolii << MINTE SI SUFLET >> , cu caracter informativ- educativ la nivelul şcolii şi comunităţii locale.

 

Direcţii strategice

                        Acţiuni propuse

Resurse

Termen

Responsabil

Obs

Opţiunea curriculară

☼ Cunoaşterea şi popularizarea la nivel local a revistelor concepute şi conduse de elevi ;

Evaluarea şi verificarea experienţei în domeniul publicisticii şcolare;polarizarea unui număr cât mai mare şi cât mai variat de talente în jurul revistei scolare;

Cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă şi expresivă în limba română;

Educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realităţii, prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist;

Sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor clasice şi moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publicaţii;

Inv. si prof. limba romana

elevi

Trim.

Prof. limba romana

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

Cooptarea de cadre didactice interesate in realizarea proiectului si care doresc sa se perfectioneze in directia utilizarii P.C.-ului;

Angajarea in aceste activitati a acelor elevi dornici sa imbratiseze cariera de jurnalisti;

CL

finantari

proiecte

parinti

Perm.

Resp. cu proiecte

Director adj.

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

Implicarea parintilor si a eventualilor sponsori in actiuni de dotare cu echipamente moderne

Părinţi

Spons.

Perm.

   

Opţiunea  relaţii comuni-tare

Finantare pentru procurarea de echipamente necesare realizarii revistei: calculator, camera digitala, imprimanta color, scaner;

Amenajarea unui spatiu necesar muncii de elaborare concreta a revistei;

Finantarea instruirii cadrelor didactice pentru a utiliza Internetul, softurile educationale.

Proicte

Spons.

Prof.inf.

anual

Comit. de parinti

 

6. Perfecţionarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, videoproiecţia, etc.)urmărind creşterea calităţii actului educaţional .

 

 

Direcţii strategice

Acţiuni propuse

Resurse

Termen

Responsabil

Obs

Opţiunea curriculară

Colaborarea scolii cu Casa Corpului Didactic si alte

institutii abilitate in vederea parcurgerii de catre cadre a

unor cursuri legate de tinta propusa;

Folosirea, de catre profesori, a mijloacelor moderne de

predare;

Cadre didactice

CCD

Prof.inf.

Oct.2014

Sept2014

Resp.l cu perf.

Prof. de specialitate

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

Finantarea instruirii cadrelor didactice pentru a folosi cu

usurinta calculatorul, Internetul, softurile educationale etc.

Finantare pentru procurarea de calculatoare, soft

educational si alte materiale necesare realizarii unor lectii

moderne;

Amenajarea de laboratoaredotate cu mijloace care sa

asigurecalitateaactului educational;

Dotarea salilor de clasa cu mobilier si alte echipamente

care sa imbunatateasca ambientul din scoala;

CL

Finanţări proiecte isj

Sept/oct. 2014

Sept.2015

Sem I an sc 2014/2015

Director

CL

Serviciul financiar

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

Cadre didactice dornice sa se perfectioneze;

Finanţări proiecte

anual

Director

Resp.cu perf.

 

Opţiunea  relaţii comunitare

Implicarea parintilor si a eventualilor sponsori in actiuni

de dotare cu echipamente moderne;

Lectorate cu parintii pe tema tehnologiei actuale si a

rolului acesteia in scoala;

Părinţi

Sponsori

Diriginţi

Prof.inf.

Perm.

Perm.

Cons.Repr.  aPărinţilor

 

 7. Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare, de petrecere a timpului liber cu implicarea părinţilor în derularea acestor activităţi şi prin dezvoltarea unor parteneriate cu Consiliul reprezentativ al părinţilor

 

Direcţii strategice

                                             Acţiuni propuse

Resurse

Termen

Responsabil

Obs

Opţiunea curriculară

se vor organiza in mod regulat sedinte cu parintii;se vor

dezbate diferite teme;

se vor organiza excursii cu diferite teme ( istoria locurilor,

aspecte din viata de ieri si de azi etc.) ;

se va organiza un club de week-end (cenaclu literar, cerc

foto ,activitati sportive);

se vor viziona filme cu caracter documentar si istoric;

elevii vor invata sa foloseasca diferite cai pentru intocmirea

de portofolii

Director educativ

Părinţi

Diriginţi

Conf.planif.

Director educativ

Pres.cons. părinţilor

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

Amenajarea unei sali de sport cu dotare corespunzatoare;

Finantareaexcursiilor;

 

Isj

Ccd

Cl

An sc 2014/

2015

Director

CL

Isj

sponsori

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

elevii scolii impreuna cu parintii, sprijiniti de cadrele didactice vor organiza actiuni de petrecere a timpului liber in mod util si placut

Elevi

Părinţi

Cadre did.

Perm.

Director educativ

Pres.cons. părinţilor

 

Opţiunea  relaţii comunitare

se vor efectua vizite la alte institutii din comuna: primarie, politie, agenti economici

Elevi

Cadre did.

Conf. Planif.

Director educativ

Pres.cons. părinţilor

 

 

8. Stabilirea de relaţii intracomunitare la nivelul şcolilor, grădiniţelor, Primaria Dor marunt, Dispensarul Medical, Politia DorMarunt, Parohia Dalga .

 

Direcţii strategice

                                        Acţiuni propuse

Resurse

Termen

Responsabil

Ob

Opţiunea curriculară

alcătuirea curriculumului astfel încât să contribuie la dezvoltarea competentelor

inter-personale, inter-culturale, sociale şi civice;

partenerii să participle şi  să se implice în procesul educativ;

conştientizarea de către toţi factorii locali a transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală pentru a spori motivaţia şi interesul pentru învăţătură al elevilor;

proiectarea curriculară să se realizeze în consens cu învăţarea permanentă, să formeze abilităţi de “a învăţa săînveţi “;

Cadre did.

Elevi

Părinţi

comunit.

Perm

Resp.com.curric.

 

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

îmbunătăţirea bazei materiale necesară desfăşurării în bune condiţii a

procesului educativ de către partenerii care coopereazăşi colaborează;

partenerii să sponsorizeze copiii cu performanţe punând în valoare potentialul

lor intelectual;

recompensarea elevilor merituoşi la serbările de sfârşit de an de către sponsorii

locali;

Director

CL

Perm

Serv fin contab.

Pres.cons.păr.

 

Opţiunea investiţiei în resursa umană

realizarea unui parteneriat educaţional cu: elevii şi familiile lor, cu

instituţii guvernamentale centrale şi locale, cu organizaţiinonguvernamentale, cu

instituţii religioase, agenţi economici, sindicate şi autorităţi locale;

deschidere spre comunitate: implicare comunitară, voluntariat, piaţa muncii şi

interacţiuni cu angajaţii şi angajatorii.

Dir

Dirig

Cons părinţilor

Perm

Dir adj

Pres.cons.păr.

 

Opţiunea  relaţii comunitare

colaborarea cu medicul de familie, participarea elevilor şcolii la concursul            

“ Sanitarii pricepuţi “;

colaborarea cu Poliţia, Jandaremeria si Pompierii prin menţinerea ordinii publice

în vecinătatea şi în incinta şcolii;

asumarea de către elevi, încă din nivelul primar a rolului de cetătţean activ şi

responsabil, informat şi pregătit pentru inserţia socio-profesională după

absolvirea scolii.

 

Perm

Conf.

planif.

Dir adj

Pres.cons.păr

 

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 17 vizitatori și niciun membru online